Usługi maklerskie

Usługi maklerskie i jeszcze szersza paleta możliwości inwestycyjnych

 • Dostęp do szerokiej gamy instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
 • Możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o papiery wartościowe z rynku pierwotnego i wtórnego
 • Intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami

Getin Noble Bank S.A. wykonuje czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Noble Securities S.A.

MIFID

 

Getin Noble Bank S.A. (dalej "Bank") pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Noble Securities S.A. na podstawie art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz umowy zawartej z Noble Securities S.A., wykonując czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez Noble Securities S.A.

Noble Securities S.A. jest jednym z pierwszych domów maklerskich, który od 1994 roku aktywnie uczestniczy w budowaniu i przemianach polskiego rynku kapitałowego. Zespół domu maklerskiego tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, analitycy i licencjonowani maklerzy papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjni.

 

 

Dzięki tej współpracy zyskujesz dostęp do dodatkowych możliwości inwestycyjnych, jakie oferuje rynek kapitałowy. Za pośrednictwem Banku możesz:

Otworzyć rachunek maklerski w Noble Securities S.A.

RACHUNEK MAKLERSKI

Otwierając rachunek maklerski otrzymujesz dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów finansowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., rynku NewConnect i rynku obrotu obligacjami - Catalyst.

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku maklerskiego Premium.
 • Atrakcyjny i elastyczny system prowizyjny z możliwością negocjacji wysokości prowizji.
 • Intuicyjne narzędzia do zarządzania inwestycjami – internetowe systemy transakcyjne oraz aplikacja na urządzenia mobilne NS Mobile.

Więcej informacji związanych ze świadczeniem usług przez Noble Securities S.A. (w tym dokumenty oraz informacje o ryzyku związanym z korzystaniem z usług Noble Securities S.A.), znajdziesz tutaj.

 


Nabyć obligacje zarówno w ofercie pierwotnej, jak i na rynku wtórnym

OBLIGACJE KORPORACYJNE

Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, które mogą stanowić źródło dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Pozwalają osiągać regularne dochody stanowiące ułamek zainwestowanej kwoty. Noble Securities S.A. umożliwia inwestowanie w obligacje korporacyjne na rynku pierwotnym, jak i w obrocie wtórnym.

OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA

Obligacje emitowane przez Skarb Państwa wyróżnia m.in. przewidywalność, niski profil ryzyka oraz wysoka płynność. Obligacje skarbowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. można kupić poprzez rachunek maklerski w Noble Securities S.A.

 


Nabyć certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte

CERTYFIKATY INWESTYCYJNE

 • Certyfikaty Inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez fundusz inwestycyjny zamknięty.
 • Certyfikaty inwestycyjne mogą stanowić element dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.
 • Nabywając certyfikat inwestycyjny, inwestor powierza swoje środki w zarządzanie ekspertom z danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

 

 

Ważne informacje

Przed skorzystaniem z powyższych usług, zapoznaj się z ważnymi informacjami dotyczącymi ich świadczenia przez Noble Securities S.A. oraz Bank w roli agenta Noble Securities S.A.

MiFID  Dokumenty Noble Securities S.A.

 

INFORMACJE NOBLE SECURITIES S.A.

Ogłoszenie stanowi materiał promocyjny Noble Securities S.A. ("NS"). Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. NS zwraca uwagę, że zgodność produktów i usług oferowanych przez NS z potrzebami, cechami i celami osoby inwestującej, biorąc pod uwagę jej wiedzę i doświadczenie, weryfikowana jest przed zawarciem umowy lub korzystaniem z usług NS przez tą osobę. Szczegółowe informacje o usługach NS oraz o ryzyku związanym z inwestowaniem w dany instrument finansowy dostępne są na stronie internetowej www.noblesecurities.pl. NS podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

INFORMACJE GETIN NOBLE BANK S.A

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia transakcji ani oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego ani jakiegokolwiek innego.

Decyzja Klienta o nabyciu produktów inwestycyjnych powinna zostać podjęta po wcześniejszym przeprowadzeniu i zapoznaniu się z wynikiem analizy potrzeb oraz warunkami umowy/oferty i w zależności od rodzaju produktu: 

 • Dokumentem zawierającym kluczowe informacje, Kartą Funduszy, Prospektem informacyjnym, Statutem, Tabelą opłat, Warunkami emisji (dla funduszy inwestycyjnych),
 • Warunkami emisji i Prospektem emisyjnym (dla obligacji).

Przedmiotowe dokumenty dostępne są w placówkach i na stronach internetowych Banku, domu maklerskiego Noble Securities S.A., towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Produkty inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, nie dają gwarancji uzyskania zysku, ani ochrony kapitału. Produkty inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość nieosiągnięcia zysku lub możliwość utraty części lub całości kapitału. Ponadto wiążą się z obowiązkiem ponoszenia opłat i kosztów, a także podatku dochodowego. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji Klienta, może ulegać zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z transakcją. Środki zainwestowane w Instrumenty finansowe i Produkty finansowe nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.