Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym „Portfel Możliwości Prestiż” to dobrowolny produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną, opracowany przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Produkt ten umożliwia inwestycję w wybrane przez Ubezpieczającego Fundusze UFK pogrupowane według niskiego, umiarkowanego oraz wysokiego profilu ryzyka. „Portfel Możliwości Prestiż” skierowany jest do klientów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka straty części lub całości zainwestowanych środków pieniężnych, zarówno w trakcie jak i na koniec okresu inwestycji oraz zainteresowanych umową ubezpieczenia umożliwiającą inwestowanie środków w ramach Funduszy UFK o różnym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Produkt dedykowany jest dla klientów zdecydowanych na inwestowanie swoich środków przez okres minimum 4-5 lat w zależności od wybranych Funduszy UFK, posiadających stabilną sytuacje finansową lub wolne nadwyżki finansowe pozwalające na zainwestowanie kwoty zadeklarowanej składki jak również posiadających wiedzę w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla produktu ubezpieczeniowego z UFK.

„Portfel Możliwości Prestiż” nie jest lokatą bankową. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Szczegółowe informacje, w szczególności o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, o opłatach i kosztach, wyłączeniach odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, polityce inwestycyjnej UFK, znajdują się w dokumentacji ubezpieczeniowej dla danego produktu.

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym jest produktem Towarzystwa Ubezpieczeń. Getin Noble Bank S.A. pełni, na podstawie odrębnych umów, rolę agenta Towarzystw Ubezpieczeniowych

 

WAŻNE INFORMACJE:

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter marketingowy. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, rekomendacji zawarcia umowy ani oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego ani jakiegokolwiek innego. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółową informacją o ubezpieczeniu z elementem inwestycyjnym wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, które znajdują się w odpowiedniej dla danego produktu dokumentacji ubezpieczeniowej - tj. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z załącznikami, a także Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i Karcie informacyjnej, dostępnymi w placówkach i na stronie internetowej Banku (zakładka centrum dokumentów) oraz na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.

Inwestowanie w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiąże się z ryzykiem, przedstawionym szczegółowo w wyżej wspomnianej dokumentacji produktowej. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiążą się z ryzykiem poniesienia straty, łącznie z utratą części lub całości kapitału, a także obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Ponadto mogą się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulegać zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją.

 MIFID