Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) to dobrowolny produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną. Oznacza to, że składka ubezpieczeniowa przeznaczana jest jedynie w niewielkiej części na cele ochronne, a w pozostałej, przeważającej części na inwestycje w formie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Poszczególne produkty ubezpieczeniowe z UFK różnią między sobą wieloma elementami. Ich oferta jest bardzo różnorodna, co pozwala Klientowi na dokonanie wyboru najbardziej odpowiadającego jego potrzebom i dopasowanego do jego preferencji.

Ubezpieczeniowy charakter produktu przesądza o wymiernych korzyściach, jak zwolnienie z podatku od spadków i darowizn świadczenia ubezpieczeniowego czy też możliwość wyznaczenia jednej lub kilku osób uposażonych, które nie muszą być z ubezpieczonym spokrewnione.

Inwestycyjny charakter produktu wiąże się natomiast z ryzykiem inwestycyjnym. Ponadto należy mieć na uwadze opłaty i koszty związane z produktem oraz rekomendowany czas trwania umowy. Szczegółowe informacje, w szczególności o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, o opłatach i kosztach, wyłączeniach odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, polityce inwestycyjnej UFK, znajdują się w dokumentacji ubezpieczeniowej dla danego produktu.

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym jest produktem Towarzystwa Ubezpieczeń. Bank oferuje powyższe produkty pełniąc rolę agenta Towarzystwa Ubezpieczeń.

 

WAŻNE INFORMACJE:


Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter marketingowy. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, rekomendacji zawarcia umowy ani oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego ani jakiegokolwiek innego. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółową informacją o ubezpieczeniu z elementem inwestycyjnym wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, które znajdują się w odpowiedniej dla danego produktu dokumentacji ubezpieczeniowej - tj. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z załącznikami, a także Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i Karcie informacyjnej, dostępnymi w placówkach i na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.

Inwestowanie w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiąże się z ryzykiem, przedstawionym szczegółowo w wyżej wspomnianej dokumentacji produktowej. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiążą się z ryzykiem poniesienia straty, łącznie z utratą części lub całości kapitału, a także obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Ponadto mogą się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulegać zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją.

 


 

PORTFEL MOŻLIWOŚCI PRESTIŻ

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi „Portfel Możliwości Prestiż” umożliwia inwestycję w wybrane przez Ubezpieczającego UFK pogrupowane według niskiego, umiarkowanego oraz wysokiego profilu ryzyka. Klient ma do wyboru kilkadziesiąt UFK lokujących środki w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych o różnym poziomie ryzyka z krajowych i zagranicznych towarzystw funduszy inwestycyjnych, a także dwie gotowe strategie inwestycyjne – portfele modelowe.

„Portfel Możliwości Prestiż” to produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową o charakterze ochronno-inwestycyjnym wymagająca stabilnej sytuacji finansowej i wiedzy w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla tego typu produktu. Produkt skierowany jest dla klientów zdecydowanych na inwestowanie swoich środków przez okres od 4 do 5 lat w zależności od wybranych UFK oraz oczekujących wyższego potencjału zysku w porównaniu z innymi metodami inwestowania (takimi jak lokaty lub obligacje skarbowe) przy jednoczesnej akceptacji ryzyka inwestycyjnego związanego z charakterem aktywów, w które inwestuje UFK. Produkt umożliwia inwestycję w wybrane przez Ubezpieczającego UFK pogrupowane według niskiego, umiarkowanego oraz podwyższonego profilu ryzyka.

 

Różnorodność dostępnych UFK w ramach Umowy ubezpieczenia daje:

 • możliwość ulokowania środków w minimalnie 1, a maksymalnie 10 Funduszach UFK,
 • nielimitowaną możliwość bezpłatnego przenoszenia zgromadzonych środków pomiędzy dostępnymi UFK,
 • możliwość ulokowania środków częściowo w Funduszach UFK inwestujących w 100% w Fundusze inwestycyjne (Strategia Inwestycyjna Otwarta) , a częściowo w gotowe strategie inwestycyjne,
 • dostępne są 2 gotowe strategie inwestycyjne:
  - UFK Open Life Strategia Dynamiczna
  - UFK Open Life Strategia Stabilnego Wzrostu,
 • możliwość stałego monitorowania własnej inwestycji poprzez dostęp 24 h/dobę do indywidualnego rachunku udziałów.

Produkt „Portfel Możliwości Prestiż” nie jest lokatą bankową i nie posiada ochrony kapitału, a ponadto wiąże się z ponoszeniem opłat i kosztów. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Więcej informacji dostępnych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z załącznikami, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz Karcie Informacyjnej Produktu.

MIFID

 


 

OBLIGACJE KORPORACYJNE PLUS IV

„Obligacje Korporacyjne Plus IV” to ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zwanym dalej Funduszem lub UFK), inwestującym środki w Fundusz „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych 6”.

„Obligacje Korporacyjne Plus IV” to produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową mający charakter ochronno-inwestycyjny, wymagająca stabilnej sytuacji finansowej i wiedzy w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla tego typu produktu.

Produkt skierowany jest dla klientów zdecydowanych na zainwestowanie swoich środków przez okres co najmniej 4 lat oraz oczekujących wyższego potencjału zysku w porównaniu z innymi metodami inwestowania (takimi jak lokaty lub obligacje skarbowe) przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanego profilu ryzyka inwestycyjnego związanego z charakterem aktywów, w które inwestuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

 

Różnorodność dostępnych UFK w ramach Umowy ubezpieczenia daje:

 • możliwość ulokowania środków w minimalnie 1, a maksymalnie 10 Funduszach UFK,
 • nielimitowaną możliwość bezpłatnego przenoszenia zgromadzonych środków pomiędzy dostępnymi UFK,
 • możliwość ulokowania środków częściowo w Funduszach UFK inwestujących w 100% w Fundusze inwestycyjne (Strategia Inwestycyjna Otwarta) , a częściowo w gotowe strategie inwestycyjne,
 • dostępne są 2 gotowe strategie inwestycyjne:
  - UFK Open Life Strategia Dynamiczna
  - UFK Open Life Strategia Stabilnego Wzrostu,
 • możliwość stałego monitorowania własnej inwestycji poprzez dostęp 24 h/dobę do indywidualnego rachunku udziałów.

Produkt „Obligacje Korporacyjne Plus IV” nie jest lokatą bankową i nie posiada ochrony kapitału, a ponadto wiąże się z ponoszeniem opłat i kosztów. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Więcej informacji dostępnych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia z załącznikam, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz Karcie Informacyjnej Produktu.

MIFID


 

OBLIGACJE CEEUROPE II

„Obligacje CEEurope II” to ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (zwanym dalej Funduszem lub UFK), inwestującym środki w Fundusz „UFK Open Life Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej” 

„Obligacje CEEurope II” to produkt ubezpieczeniowy ze składką jednorazową mający charakter ochronno-inwestycyjny, wymagająca stabilnej sytuacji finansowej i wiedzy w zakresie podstawowych cech charakterystycznych dla tego typu produktu.

Produkt skierowany jest dla klientów zdecydowanych na zainwestowanie swoich środków przez okres co najmniej 4 lat oraz oczekujących wyższego potencjału zysku w porównaniu z innymi metodami inwestowania (takimi jak lokaty lub obligacje skarbowe) przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanego profilu ryzyka inwestycyjnego związanego z charakterem aktywów, w które inwestuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

 

Cechy produktu „Obligacje CEEurope II”:

 • dywersyfikacja portfela obligacji korporacyjnych w ramach certyfikatów inwestycyjnych funduszy obligacji, w które inwestowane są środki z Funduszu,
 • wyższy potencjał zysku w porównaniu do tradycyjnych inwestycji w obligacje skarbowe,
 • możliwość wypłaty środków z tytułu Kwartalnego kuponu – w przypadku gdy Kwartalny kupon zostanie naliczony,
 • brak podatku od spadków i darowizn,
 • możliwość stałego monitorowania własnej inwestycji poprzez dostęp 24 h/dobę do indywidualnego rachunku udziałów

Produkt „Obligacje CEEurope II”nie jest lokatą bankową i nie posiada ochrony kapitału, a ponadto wiąże się z ponoszeniem opłat i kosztów. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Więcej informacji dostępnych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz Karcie Informacyjnej Produktu.

MIFID


  

FUTURE CAPITAL PLUS

„Future Capital Plus” to ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „UFK Open Life UP1”. Środki Funduszu lokowane są w przeważającej części  w certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez jeden lub kilka Funduszy Akumulacji Kapitału (tj. fundusz inwestycyjny zamknięty, którego polityka inwestycyjna zakłada m.in. zajmowanie zarówno długich, jak i krótkich pozycji na akcjach oraz instrumentach pochodnych w zależności od oczekiwanego kierunku ruchu cen instrumentu bazowego).

Produkt skierowany jest dla klientów zdecydowanych na zainwestowanie swoich środków przez okres co najmniej 4 lat oraz oczekujących wyższego potencjału zysku w porównaniu z innymi metodami inwestowania (takimi jak lokaty lub obligacje skarbowe) przy jednoczesnej akceptacji umiarkowanego profilu ryzyka inwestycyjnego związanego z charakterem aktywów, w które inwestuje ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Produkt nie jest lokatą bankową i nie posiada ochrony kapitału, a ponadto wiąże się z ponoszeniem opłat i kosztów. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego, klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków.

 

Cechy produktu "Future Capital Plus":

 • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego w ramach UFK, którego środki lokowane są w certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego,
 • zwiększona możliwość generowania wyniku w różnych warunkach rynkowych dzięki elastyczności w procesie zarządzania aktywami Funduszu Akumulacji Kapitału,
 • świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ochrony ubezpieczeniowej jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn,
 • możliwość stałego monitorowania własnej inwestycji poprzez dostęp 24 h/dobę do indywidualnego rachunku udziałów.

Więcej informacji dostępnych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia z załącznikam, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje oraz Karcie Informacyjnej Produktu.

Produkt „Future Capital Plus”nie jest lokatą bankową i nie posiada ochrony kapitału, a ponadto wiąże się z ponoszeniem opłat i kosztów. W przypadku materializacji ryzyka inwestycyjnego klient powinien liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. 

 MIFID