Ubezpieczenie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Ubezpieczenie indywidualne na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) to dobrowolny produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z niewielką częścią ochronną. Oznacza to, że składka ubezpieczeniowa przeznaczana jest jedynie w niewielkiej części na cele ochronne, a w pozostałej, przeważającej części na inwestycje w formie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). Poszczególne produkty ubezpieczeniowe z UFK różnią między sobą wieloma elementami. Ich oferta jest bardzo różnorodna, co pozwala Klientowi na dokonanie wyboru najbardziej odpowiadającego jego potrzebom i dopasowanego do jego preferencji.

Ubezpieczeniowy charakter produktu przesądza o wymiernych korzyściach, jak zwolnienie z podatku od spadków i darowizn świadczenia ubezpieczeniowego czy też możliwość wyznaczenia jednej lub kilku osób uposażonych, które nie muszą być z ubezpieczonym spokrewnione.

Inwestycyjny charakter produktu wiąże się natomiast z ryzykiem inwestycyjnym. Ponadto należy mieć na uwadze opłaty i koszty związane z produktem oraz rekomendowany czas trwania umowy. Szczegółowe informacje, w szczególności o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, o opłatach i kosztach, wyłączeniach odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, polityce inwestycyjnej UFK, znajdują się w dokumentacji ubezpieczeniowej dla danego produktu.

Ubezpieczenie z elementem inwestycyjnym jest produktem Towarzystwa Ubezpieczeń. Bank oferuje powyższe produkty pełniąc rolę agenta Towarzystwa Ubezpieczeń.

 

WAŻNE INFORMACJE:


Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter marketingowy. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia umowy, rekomendacji zawarcia umowy ani oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego ani jakiegokolwiek innego. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółową informacją o ubezpieczeniu z elementem inwestycyjnym wraz z pełną listą wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, które znajdują się w odpowiedniej dla danego produktu dokumentacji ubezpieczeniowej - tj. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wraz z załącznikami, a także Dokumencie zawierającym kluczowe informacje i Karcie informacyjnej, dostępnymi w placówkach i na stronie internetowej Banku oraz na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń.

Inwestowanie w produkty ubezpieczeniowo-inwestycyjne wiąże się z ryzykiem, przedstawionym szczegółowo w wyżej wspomnianej dokumentacji produktowej. Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe wiążą się z ryzykiem poniesienia straty, łącznie z utratą części lub całości kapitału, a także obowiązkiem uiszczenia opłat i podatku dochodowego. Ponadto mogą się wiązać z konsekwencjami podatkowymi. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji Klienta i może ulegać zmianom. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją.

 MIFID