Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to jedna z ciekawszych form wspólnego inwestowania i sposób na uzupełnienie portfela inwestycyjnego.

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – w formie emisji publicznej lub niepublicznej. W przypadku niepublicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych propozycja nabycia certyfikatów może być skierowana do ograniczonej przepisami prawa liczby klientów.
Fundusze inwestycyjne zamknięte mają mniej restrykcyjne limity inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, przez co dają dostęp do szerszego wachlarza instrumentów i strategii, którymi może dysponować zarządzający. Portfele FIZ mogą być bardziej skoncentrowane niż portfele FIO dając szansę uzyskania większego zysku, jednak przy odpowiednio większym ryzyku, a także mniejszej płynności z uwagi na ograniczone terminy wykupu i mniejszą częstotliwość wycen certyfikatów.

Getin Noble Bank S.A. to bank komercyjny z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który prowadzi działalność na podstawie art.70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), ale wyłącznie w zakresie takich certyfikatów inwestycyjnych, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego. Powyższa działalność Banku nie jest działalnością maklerską w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Getin Noble Bank S.A. pełni również funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. na podstawie art.79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na pośredniczeniu w wykonywaniu w imieniu i na rachunek Noble Securities S.A. czynności w zakresie usług świadczonych przez Noble Securities S.A. na rzecz Klienta. Działalność ta polega między innymi na pośrednictwie w wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem przez Noble Securities S.A. certyfikatów inwestycyjnych FIZ zarówno dopuszczonych jak i niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

 

Wiadomości

Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

MIFID

Nota prawna

Inwestycje w tytułu uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość nieosiągnięcia zysku lub możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. Środki w nie zainwestowane nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bank nie zapewnia ochrony kapitału zainwestowanego za jego pośrednictwem w tytuły uczestnictwa funduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych, co oznacza iż, w okresie inwestycji wartość tytułów uczestnictwa nabytych przez Klienta może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona kwota. Na podstawie odrębnej umowy z funduszem Bank pełni rolę dystrybutora tytułów uczestnictwa. Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, podatkowego ani prawnego. Decyzja Klienta o nabyciu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym, Kartą Funduszy i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, gdzie znajdują się m.in. informacje o ryzykach związanych z inwestycją, opłatach oraz strategii inwestycyjnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach informacyjnych. Przedmiotowe dokumenty dostępne są w placówkach Getin Noble Bank S.A. i na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.noblebank.pl/slownik