Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Inwestycja w Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ) to jedna z ciekawszych form wspólnego inwestowania i sposób na uzupełnienie portfela inwestycyjnego.

Certyfikaty inwestycyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – w formie emisji publicznej lub niepublicznej. W przypadku niepublicznej emisji certyfikatów inwestycyjnych propozycja nabycia certyfikatów może być skierowana do ograniczonej przepisami prawa liczby klientów.
Fundusze inwestycyjne zamknięte mają mniej restrykcyjne limity inwestycyjne niż fundusze inwestycyjne otwarte, przez co dają dostęp do szerszego wachlarza instrumentów i strategii, którymi może dysponować zarządzający. Portfele FIZ mogą być bardziej skoncentrowane niż portfele FIO dając szansę uzyskania większego zysku, jednak przy odpowiednio większym ryzyku, a także mniejszej płynności z uwagi na ograniczone terminy wykupu i mniejszą częstotliwość wycen certyfikatów.

Getin Noble Bank S.A. to bank komercyjny z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, który prowadzi działalność na podstawie art.70 ust.2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), ale wyłącznie w zakresie takich certyfikatów inwestycyjnych, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego. Powyższa działalność Banku nie jest działalnością maklerską w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Getin Noble Bank S.A. pełni również funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. na podstawie art.79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na pośredniczeniu w wykonywaniu w imieniu i na rachunek Noble Securities S.A. czynności w zakresie usług świadczonych przez Noble Securities S.A. na rzecz Klienta. Działalność ta polega między innymi na pośrednictwie w wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem przez Noble Securities S.A. certyfikatów inwestycyjnych FIZ zarówno dopuszczonych jak i niedopuszczonych do obrotu zorganizowanego.

 

Informacje dla Klientów – Dyrektywa MiFID

Dyrektywa MIFID - głównym celem MiFID jest zapewnienie Klientom decydującym się na inwestowanie, odpowiedniego poziomu ochrony prawnej oraz zapewnienie przejrzystości i poprawności działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Skrót MiFID pochodzi od nazwy Markets in Financial lnstruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). MiFID to zbiór przepisów, do których musi zastosować się instytucja finansowa której działalność jest związana z wdrażaniem i dystrybuowaniem produktów inwestycyjnych, w tym również instrumentów finansowych.

Instytucje finansowe przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie produktów inwestycyjnych zobowiązane są do zawarcia z Klientem stosownej umowy oraz przeprowadzenia oceny adekwatności produktów i usług inwestycyjnych. W związku z powyższym Klient Banku zainteresowany usługami inwestycyjnymi zawiera „Umowę o świadczenie usług w zakresie instrumentów finansowych i produktów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.” (dalej: Umowa).

MIFID

Nota prawna

Getin Noble Bank S.A. (dalej „Bank")  na podstawie odrębnych umów z funduszami pełni rolę oferującego certyfikaty inwestycyjne funduszy. Bank pełni również funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. na podstawie art.79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na pośredniczeniu w wykonywaniu w imieniu i na rachunek Noble Securities S.A. czynności w zakresie usług świadczonych przez Noble Securities S.A. na rzecz Klienta. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako organ funduszy zarządzają funduszami i reprezentują je w stosunkach z osobami trzecimi.

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia transakcji, rekomendacji zawarcia transakcji ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.


Wyłącznie do Klienta należy decyzja o zawarciu transakcji, horyzoncie inwestycyjnym i wysokości  zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), Warunkach Emisji i statutach, dostępnymi w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach  przyjmowania zapisów wraz z tabelami opłat.


Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w  Warunkach Emisji, które dostępne są w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach przyjmowania zapisów. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a także z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w fundusze.


Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy jest zmienna z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu funduszy jest uzależniona od daty nabycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych, wysokości pobranych opłat, opodatkowania. Może także ulec zmianie wskutek innych czynników rynkowych, w tym zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej.


Klient powinien być świadomy ograniczonej płynności wynikającej z braku możliwości bieżącego zbywania certyfikatów. Fundusze zamknięte mogą ograniczać listę inwestorów, którzy mogą nabyć certyfikaty. Częstotliwość dokonywanej przez FIZ wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy otwartych. Wycena certyfikatów dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej niż co 3 miesiące.


Zainwestowane w fundusze środki nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Inwestycje w certyfikaty nie są też gwarantowane przez Getin Noble Bank S.A.


Rozpowszechnianie, dystrybucja i obrót niektórymi produktami i instrumentami finansowymi mogą być prawnie ograniczone wobec określonych osób i państw. W takim przypadku Klient powinien móc wykazać uprawnienia do inwestowania w dany instrument lub produkt.


Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępnione wyłącznie odbiorcy. Ich kopiowanie, przekazywanie i udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w całości, jak i w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem przekazania ich profesjonalnym doradcom.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.noblebank.pl/slownik