Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Otwarty horyzont inwestycyjny

 

Klienci korzystający z oferty Noble Private Banking mają możliwość lokowania środków w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A., uzupełnione przez fundusze spoza grupy Getin Noble Bank S.A.

Fundusze zostały wyselekcjonowane przez Bank w oparciu o wysoką jakość (analiza wskaźników efektywności zarządzania) oraz szeroką dywersyfikację funduszy (pod kątem aktywów, geograficzną, ryzyka, czy dostępnych walut). Oferta obejmuje następujące kategorie funduszy:

 

 • Fundusze akcji
  Fundusze inwestycyjne, które większość aktywów lokują w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe.
 • Fundusze mieszane
  Ich aktywa są lokowane częściowo w akcje spółek giełdowych, a częściowo w papiery dłużne – obligacje skarbu państwa i bony skarbowe.
 • Fundusze obligacji
  Większość środków inwestują w obligacje i bony skarbowe.
 • Fundusze gotówkowe i pieniężne
  Lokują posiadane środki w krótkoterminowe instrumenty dłużne, m.in. bony skarbowe i pieniężne, bankowe papiery wartościowe, krótkoterminowe weksle komercyjne, lokaty bankowe.

 

Fundusze krajowe

Fundusze zagraniczne

 

WIADOMOŚCI

Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

MIFID

Nota prawna

Inwestycje w tytułu uczestnictwa funduszy są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość nieosiągnięcia zysku lub możliwość utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, nie dają gwarancji uzyskania zysku ani ochrony kapitału. Środki w nie zainwestowane nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bank nie zapewnia ochrony kapitału zainwestowanego za jego pośrednictwem w tytuły uczestnictwa funduszy. Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych, co oznacza iż, w okresie inwestycji wartość tytułów uczestnictwa nabytych przez Klienta może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona kwota. Na podstawie odrębnej umowy z funduszem Bank pełni rolę dystrybutora tytułów uczestnictwa. Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, podatkowego ani prawnego. Decyzja Klienta o nabyciu tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych powinna zostać podjęta po wcześniejszym zapoznaniu się z Prospektem Informacyjnym, Kartą Funduszy i Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, gdzie znajdują się m.in. informacje o ryzykach związanych z inwestycją, opłatach oraz strategii inwestycyjnej. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospektach informacyjnych. Przedmiotowe dokumenty dostępne są w placówkach Getin Noble Bank S.A. i na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.noblebank.pl/slownik