Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Otwarty horyzont inwestycyjny

 

Klienci korzystający z oferty Noble Private Banking mają możliwość lokowania środków w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A., uzupełnione przez fundusze spoza grupy Getin Noble Bank S.A.

Fundusze zostały wyselekcjonowane przez Bank w oparciu o wysoką jakość (analiza wskaźników efektywności zarządzania) oraz szeroką dywersyfikację funduszy (pod kątem aktywów, geograficzną, ryzyka, czy dostępnych walut). Oferta obejmuje następujące kategorie funduszy:

 

 • Fundusze akcji
  Fundusze inwestycyjne, które większość aktywów lokują w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe.
 • Fundusze mieszane
  Ich aktywa są lokowane częściowo w akcje spółek giełdowych, a częściowo w papiery dłużne – obligacje skarbu państwa i bony skarbowe.
 • Fundusze obligacji
  Większość środków inwestują w obligacje i bony skarbowe.
 • Fundusze gotówkowe i pieniężne
  Lokują posiadane środki w krótkoterminowe instrumenty dłużne, m.in. bony skarbowe i pieniężne, bankowe papiery wartościowe, krótkoterminowe weksle komercyjne, lokaty bankowe.

 

Fundusze krajowe

Fundusze zagraniczne

 

WIADOMOŚCI

Wiadomości dla Klientów korzystających z usług Banku w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

MIFID

Nota prawna

Getin Noble Bank S.A. (dalej „Bank")  na podstawie odrębnych umów z funduszami pełni rolę oferującego certyfikaty inwestycyjne funduszy. Bank pełni również funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. na podstawie art.79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na pośredniczeniu w wykonywaniu w imieniu i na rachunek Noble Securities S.A. czynności w zakresie usług świadczonych przez Noble Securities S.A. na rzecz Klienta. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako organ funduszy zarządzają funduszami i reprezentują je w stosunkach z osobami trzecimi.

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia transakcji, rekomendacji zawarcia transakcji ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.


Wyłącznie do Klienta należy decyzja o zawarciu transakcji, horyzoncie inwestycyjnym i wysokości  zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), Warunkach Emisji i statutach, dostępnymi w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach  przyjmowania zapisów wraz z tabelami opłat.


Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w  Warunkach Emisji, które dostępne są w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach przyjmowania zapisów. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a także z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w fundusze.


Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy jest zmienna z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu funduszy jest uzależniona od daty nabycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych, wysokości pobranych opłat, opodatkowania. Może także ulec zmianie wskutek innych czynników rynkowych, w tym zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej.


Klient powinien być świadomy ograniczonej płynności wynikającej z braku możliwości bieżącego zbywania certyfikatów. Fundusze zamknięte mogą ograniczać listę inwestorów, którzy mogą nabyć certyfikaty. Częstotliwość dokonywanej przez FIZ wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy otwartych. Wycena certyfikatów dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej niż co 3 miesiące.


Zainwestowane w fundusze środki nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Inwestycje w certyfikaty nie są też gwarantowane przez Getin Noble Bank S.A.


Rozpowszechnianie, dystrybucja i obrót niektórymi produktami i instrumentami finansowymi mogą być prawnie ograniczone wobec określonych osób i państw. W takim przypadku Klient powinien móc wykazać uprawnienia do inwestowania w dany instrument lub produkt.


Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępnione wyłącznie odbiorcy. Ich kopiowanie, przekazywanie i udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w całości, jak i w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem przekazania ich profesjonalnym doradcom.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.noblebank.pl/slownik