Fundusze Inwestycyjne Otwarte - fundusze zagraniczne

Przykładowe fundusze znajdujące się w ofercie Getin Noble Banku S.A. z różnymi klasami aktywów, dywersyfikacją geograficzną oraz różnorodną strategią inwestycyjną.

 

Fundusze akcji

Fundusz Dostępne Waluty Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt Informacyjny
Franklin European Dividend Fund PLN, EUR KIID Prospekt
Franklin India Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Franklin Natural Resources PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Franklin U.S. Opportunities Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Templeton Asian Growth Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Asian Opportunities PLN, USD KIID Prospekt
Schroder ISF EURO Equity PLN, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Equity PLN, USD, EUR KIID Prospekt

 

Fundusze mieszane

Fundusz Dostępne Waluty Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt Informacyjny
Franklin Global Fundamental Strategies Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Diversified Growth PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN, USD, EUR KIID Prospekt

Fundusze obligacji

Fundusz Dostępne Waluty Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt Informacyjny
Franklin European Total Return Fund PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Templeton Global Total Return Fund PLN, USD, EUR, CHF KIID Prospekt
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return PLN, USD, EUR KIID Prospekt
Schroder ISF EURO Credit Conviction PLN, EUR KIID Prospekt

 

 

Nota prawna

Getin Noble Bank S.A. (dalej „Bank")  na podstawie odrębnych umów z funduszami pełni rolę oferującego certyfikaty inwestycyjne funduszy. Bank pełni również funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. na podstawie art.79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na pośredniczeniu w wykonywaniu w imieniu i na rachunek Noble Securities S.A. czynności w zakresie usług świadczonych przez Noble Securities S.A. na rzecz Klienta. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako organ funduszy zarządzają funduszami i reprezentują je w stosunkach z osobami trzecimi.

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia transakcji, rekomendacji zawarcia transakcji ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.


Wyłącznie do Klienta należy decyzja o zawarciu transakcji, horyzoncie inwestycyjnym i wysokości  zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), Warunkach Emisji i statutach, dostępnymi w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach  przyjmowania zapisów wraz z tabelami opłat.


Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w  Warunkach Emisji, które dostępne są w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach przyjmowania zapisów. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a także z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w fundusze.


Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy jest zmienna z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu funduszy jest uzależniona od daty nabycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych, wysokości pobranych opłat, opodatkowania. Może także ulec zmianie wskutek innych czynników rynkowych, w tym zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej.


Klient powinien być świadomy ograniczonej płynności wynikającej z braku możliwości bieżącego zbywania certyfikatów. Fundusze zamknięte mogą ograniczać listę inwestorów, którzy mogą nabyć certyfikaty. Częstotliwość dokonywanej przez FIZ wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy otwartych. Wycena certyfikatów dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej niż co 3 miesiące.


Zainwestowane w fundusze środki nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Inwestycje w certyfikaty nie są też gwarantowane przez Getin Noble Bank S.A.


Rozpowszechnianie, dystrybucja i obrót niektórymi produktami i instrumentami finansowymi mogą być prawnie ograniczone wobec określonych osób i państw. W takim przypadku Klient powinien móc wykazać uprawnienia do inwestowania w dany instrument lub produkt.


Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępnione wyłącznie odbiorcy. Ich kopiowanie, przekazywanie i udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w całości, jak i w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem przekazania ich profesjonalnym doradcom.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.noblebank.pl/slownik