Fundusze Inwestycyjne Otwarte - fundusze krajowe

Przykładowe fundusze znajdujące się w ofercie Getin Noble Banku S.A. o zróżnicowanym potencjale zysku oraz zróżnicowanym poziomie ryzyka.

 

Fundusze akcji

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Akcji (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Investor Niemcy (Investor SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Japonia (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych KIID Prospekt Karta Tabela
NN Akcji (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

 

Fundusze mieszane

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Investor Zrównoważony (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Zrównoważony (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Emerytalny (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Stabilny (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Akcji Amerykańskich (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

 

Fundusze obligacji

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Obligacji (Investor FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Obligacji (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Obligacje: Nowa Europa (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

 

Fundusze pieniężne i gotówkowe

Fundusz Kluczowe informacje dla Inwestorów (KIID) Prospekt informacyjny Karta funduszu Tabela Opłat
Investor Dochodowy (Investor SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) KIID Prospekt Karta Tabela
NN Konserwatywny (NN FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Noble Fund Konserwatywny (Noble Funds FIO) KIID Prospekt Karta Tabela
Generali Korona Dochodowy (Generali Fundusze FIO) KIID Prospekt Karta Tabela

Nota prawna

Getin Noble Bank S.A. (dalej „Bank")  na podstawie odrębnych umów z funduszami pełni rolę oferującego certyfikaty inwestycyjne funduszy. Bank pełni również funkcję Agenta Firmy Inwestycyjnej Noble Securities S.A. na podstawie art.79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi polegającą na pośredniczeniu w wykonywaniu w imieniu i na rachunek Noble Securities S.A. czynności w zakresie usług świadczonych przez Noble Securities S.A. na rzecz Klienta. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych jako organ funduszy zarządzają funduszami i reprezentują je w stosunkach z osobami trzecimi.

Zawarte w niniejszej publikacji informacje mają charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny. Nie stanowią zaproszenia do zawarcia transakcji, rekomendacji zawarcia transakcji ani oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Nie są także usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego.


Wyłącznie do Klienta należy decyzja o zawarciu transakcji, horyzoncie inwestycyjnym i wysokości  zainwestowanych środków. Przed podjęciem decyzji należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zawartymi w dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów (KID), Warunkach Emisji i statutach, dostępnymi w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach  przyjmowania zapisów wraz z tabelami opłat.


Transakcje finansowe wiążą się z ryzykiem, przedstawionym w  Warunkach Emisji, które dostępne są w siedzibach Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz miejscach przyjmowania zapisów. Inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a także z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w fundusze.


Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy jest zmienna z uwagi na skład portfela inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu funduszy jest uzależniona od daty nabycia i odkupienia certyfikatów inwestycyjnych, wysokości pobranych opłat, opodatkowania. Może także ulec zmianie wskutek innych czynników rynkowych, w tym zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego, stopy procentowej.


Klient powinien być świadomy ograniczonej płynności wynikającej z braku możliwości bieżącego zbywania certyfikatów. Fundusze zamknięte mogą ograniczać listę inwestorów, którzy mogą nabyć certyfikaty. Częstotliwość dokonywanej przez FIZ wyceny może być znacznie rzadsza niż w przypadku funduszy otwartych. Wycena certyfikatów dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, nie rzadziej niż co 3 miesiące.


Zainwestowane w fundusze środki nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Inwestycje w certyfikaty nie są też gwarantowane przez Getin Noble Bank S.A.


Rozpowszechnianie, dystrybucja i obrót niektórymi produktami i instrumentami finansowymi mogą być prawnie ograniczone wobec określonych osób i państw. W takim przypadku Klient powinien móc wykazać uprawnienia do inwestowania w dany instrument lub produkt.


Informacje zawarte w niniejszej publikacji są udostępnione wyłącznie odbiorcy. Ich kopiowanie, przekazywanie i udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek sposób, w całości, jak i w części wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku, za wyjątkiem przekazania ich profesjonalnym doradcom.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.noblebank.pl/slownik