Zasady dotyczące polityki informacyjnej Getin Banku

 

W oparciu o treść art. 111 Ustawy Prawa Bankowego oraz Uchwały nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku, Getin Noble Bank ustala następujące zasady polityki informacyjnej Banku:

Załącznik do uchwały nr 46/2013 Rady Nadzorczej Getin Noble Banku SA z dnia 16 maja 2013 r. Polityka Informacyjna Getin Noble Banku SA

Podstawa prawna:

I. Ustawa Prawo Bankowe – artykuł 111a ust. 2 i 3.

II. Uchwała nr 385/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, oraz zmieniające jej treść uchwały nr 259/2011 z dnia 4 października 2011 r. oraz nr 326/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. („Uchwała 385/2008 wraz z późniejszymi zmianami”).


 1. Zasady polityki informacyjnej

  W oparciu o treść wyżej wymienionych aktów prawnych, Getin Noble Bank ustala następujące zasady polityki informacyjnej Banku:
   
  • Getin Noble Bank ogłasza informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczące adekwatności kapitałowej, o których mowa w w/w Uchwale KNF raz w roku, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  • Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej sporządzane są na podstawie danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej Getin Noble Banku S.A.
  • Informacje te bank publikuje na stronie internetowej: www.noblebank.pl wraz ze zaudytowanymi sprawozdaniami finansowymi Banku.
  • O miejscu i częstotliwości ogłaszania informacji związanych z adekwatnością kapitałową banku Getin Noble Bank informuje w swych placówkach operacyjnych, gdzie są wykonywane czynności – w miejscu ogólnie dostępnym.
  • Informacje związane z adekwatnością kapitałową banku są sporządzane z zachowaniem zasady należytej staranności i podlegają weryfikacji w ramach procedur kontroli wewnętrznej. Przed ich opublikowaniem, informacje te podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Banku.
 2. Zakres ogłaszanych informacji

  Zakres ogłaszanych raz w roku informacji związanych z adekwatnością kapitałową Banku jest zgodny z wymogami określonymi w załączniku nr 1 oraz w §2 załącznika nr 2 do Uchwały nr 385/2008 wraz z późniejszymi zmianami. W szczególności Bank ogłasza:
   
  • Informacje ogólne określające cele, zasady i metody zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w działalności Banku.
  • Informacje dotyczące struktury funduszy własnych Banku.
  • Informacje dotyczące kapitału krótkoterminowego.
  • Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej, w tym:
   - wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego i przyjęta metoda jego szacowania;
   - podział ekspozycji na klasy ekspozycji według wyceny bilansowej;
   - średnią kwotę zaangażowania w podziale na klasy ekspozycji;
   - strukturę geograficzną ekspozycji bilansowych netto;
   - strukturę ekspozycji według okresów zapadalności oraz typu kontrahenta;
   - koncentrację zaangażowań według segmentacji branżowej;
   - kwoty ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości w podziale na typy kontrahentów oraz na główne obszary geograficzne;
   - salda korekt wartości i odpisów na utratę wartości w podziale na typy kontrahentów;
   - ekspozycje przeterminowane w podziale na typy kontrahentów i na główne obszary geograficzne;
   - ekspozycje, dla których stosowane są oceny wiarygodności kredytowej przyznawane przez zewnętrzne instytucje wiarygodności kredytowej i agencje kredytów eksportowych;
   - wartość ekspozycji przed i po zastosowaniu technik ograniczania ryzyka kredytowego.
    
  • Informacje o wymogach kapitałowych i przyjętych metodach ich szacowania z tytułu:
   - ryzyka operacyjnego,
   - ryzyka rynkowego,
   - przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań,
   - przekroczenia progu koncentracji kapitałowej.
    
  • Informacje o współczynniku wypłacalności.
  • Informacje o kapitale wewnętrznym.
  • Informacje o technikach redukcji ryzyka i koncentracji ryzyka w zakresie zastosowanych instrumentów redukcji ryzyka.
  • Informacje o polityce dotyczącej zawierania kredytowych transakcji pochodnych.
  • Podział ekspozycji kapitałowych ze względu na cel nabycia oraz opis stosowanych zasad rachunkowości i metod wyceny.
  • Zmiany wyniku finansowego, zdyskontowanej wartości ekonomicznej lub innych miar stosowanych do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych lub kursów walutowych.
  • Informacje dotyczące zarządzania kapitałem.
  • Informacje dotyczące wymogów kapitałowych na kwoty ekspozycji sekurytyzacyjnych.
  • Informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku.