Co warto wiedzieć?
Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

W dniu 19.02.2016 r. w życie weszła ustawa o pomocy dla osób, które skorzystały z kredytu mieszkaniowego, ale ze względu na trudną sytuację finansową nie są w stanie go regularnie spłacać. W myśl tej ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Pomoc dla kredytobiorców realizowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a zasady jej przyznawania są określone w ustawie.

 

Jak działa FWK?

O wsparcie z FWK mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające kredyt, zarówno w PLN, jak i walucie obcej, niezależnie od oferty, w jakiej kredyt został udzielony. Dofinansowanie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie większej niż 1500 zł miesięcznie. Wniosek składa się w banku, w którym posiada się kredyt mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą maksymalny termin na złożenie wniosku to 31.12.2018r.

Pomoc jest zwrotna, ale nieoprocentowana. Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat, bezpośrednio na rachunek Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Ważne: Umowa o udzielenie wsparcia pomiędzy Bankiem a Wnioskodawcą musi być zawarta w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

 

Kto może liczyć na pomoc?

Ustawa zakłada, że pomoc będzie udzielana osobom, które spełniły jeden z warunków:

 • w dniu złożenia wniosku posiadają status osoby bezrobotnej(wsparcie nie może być przyznane, jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika), lub
 • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 60%miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza (wg stanu na dzień ...) kwoty:

- w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 634 zł

 • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego -  514 zł x liczba osób w gospodarstwie domowym

 

Jaki kredyt obejmuje ustawa?

Ustawa obejmuje kredyty udzielane na:

 1. Budowę domu jednorodzinnego;
 2. Nabycie:
  • prawa własności domu jednorodzinnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 3. Spłatę kredytu mieszkaniowego.
  • zabezpieczone hipoteką ustanowioną na przedmiocie kredytowania.


Wsparcie nie może zostać przyznane, jeśli:

 • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
 • kredytobiorca w dniu złożenia wniosku jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • kredytobiorca posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków,
 • kredytobiorca jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu.


Zapytaj o szczegóły w uprawnionej placówce! Doradca pomoże Ci dopełnić wszystkich potrzebnych formalności. Wykaz placówek Banku uprawnionych do przyjmowania wniosków oraz niezbędne dokumenty znajdują się poniżej.

 

Źródło dochodu Wymagane dokumenty do analizy Kopia za zgodność Oryginał
Umowa o pracę Zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu na druku Banku bądź na druku Pracodawcy, bądź RMUA za miesiąc poprzedzajacy.   x
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Wyciąg z konta osobistego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesięce x x
Umowa o pracę za granicą Odcinki płacowe („payslips”) z 6 ostanich m-cy, potwierdzających wysokość wynagrodzenia netto x x
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Wyciąg z konta osobistego (zawierający wszystkie operacje)za ostatnie 6 miesięce x x
Umowa o dzieło/umowa zlecenie Kopie umów z 6 ostatnich m-cy x x
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Wyciągi z rachunku bankowego za okres 6 ostatnich m-cy, zawierające wpływy wynagrodzenia z tytułu umów x x
Działalność gosp. – KPiR Zaświadczenie z US o wysokości uzyskanych dochodów zgodnie z ustawą o pomocy społecznej x x
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości (ważne 3 miesiące)   x
Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości (ważne 3 miesiące) x x
Wyciąg z konta firmowego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesiące x x
Działalność gosp. – ryczałt ewidencjonowany Oświadczenie Klienta o wysokosci dochodów   x
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Wyciąg z konta osobistego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesiące x x
Wyciąg z konta firmowego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesiące x x
Działalność gosp. – karta podatkowa Decyzja Urzędu Skarbowego określająca wysokość stawki na bieżący rok    
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Oświadczenie Klienta o wysokosci dochodów   x
Wyciąg z konta osobistego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesiące x x
Wyciąg z konta firmowego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesiące x x
Emerytura/renta Ostatnia decyzja o wysokości świadczenia, x x
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Wyciąg z konta osobistego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesięce lub 3 ostatnie odcinki świadczeń (gdy nie wpływa na konto). x x
Marynarz .Odcinki płacowe („payslips”) z 12 ostanich m-cy, potwierdzających wysokość wynagrodzenia netto x x
Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Umowa o pracę   x
Wyciąg z konta osobistego (zawierający wszystkie operacje) za ostatnie 3 miesięce x x
Osoba Bezrobotna Oświadczenie kredytobiorcy o aktualnie posiadanych zobowiązaniach i kosztach utrzymania gospodarstwa domowego.   x
Wyciągi z rachunku bankowego za ostanie 3 miesiące (zawierający wszystkie operacje) x x
Źródło dochodu
Alimenty Wyrok, ugoda sądowa lub umowa ustanawiająca prawo do alimentów wraz z informacją o ich wysokości oraz potwierdzenie faktycznego ich ponoszenia przez wnioskodawcę. x x